دانش آموزان در دبستان نسیم بهار با توجه به استعدادها و اهداف تحصیلی شان به فعالیت های مختلف می پردازند تا علاوه بر یادگیری دروس اصلی به فراگیری مهارت های مختلف نیز بپردازند .
این فعالیت ها علاوه بر امکان ارزشیابی دقیق تر، فرصتی را برای دانش آموزان فراهم می آورد تا با علایق و استعدادهای خود در زمینه های مختلف آشنا گردیده همچنین با یکدیگر به تعامل بپردازند قواعد کار گروهی را آموخته، اعتماد به نفس لازم را کسب نموده و نقاط ضعف یکدیگر را برطرف نمایند .

ارزشیابی و کارنامه ماهیانه

ارزشیابی ها در دبستان نسیم بهار فرآیندی است و نه نقطه ای. در پایان هر ماه، گزارش توصیفی از فرایند تحصیلی به تفکیک هر درس به همراه وضعیت تکالیف و انضباط مربوط به هر دانش آموز در قالب کارنمای مکتوب دانش آموزی با توصیه های آموزشی به اولیا تحویل داده می شود. این توصیه ها در کنار توصیف عملکرد دانش آموز، کمک قابل توجهی به رشد مداوم و مستمر دانش آموز می کند.

پیک آدینه

در پایان هفته به دانش آموزان جهت یادآوری و باز آموزی موارد تدریس شده در طول هفته، پیک آدینه شامل سوالات و تمرینهایی از دروس مختلف داده می شود و در ابتدای هفته پیک ها توسط معلمان مربوطه کنترل شده و در کلاس حل می شود

آینده فرزندانتان را تضمین می کنیم

دبستان نسیم بهار

_

آموزش در کنار بها دادن به پرورش و رشد شخصیتی از ویژگی های مهم دبستان نسیم بهار است.

رویکرد حوزه آموزشی

سعی در ایجاد ارتباط معنا دار مواد درسی با زندگی دانش آموزان

مشارکت عملی دانش آموزان در فرآیند یادگیری

فرصت رسیدن به قابلیت ها برای همه دانش آموزان بجای رقابت با دیگران

تاکید بر روش های اکتشافی ،پژوهشی و پرسشگری به منظور تمرین تفکر و اندیشه

امکان بکار گیری حواس پنج گانه در فرآیند یادگیری

فرصت تعمیق ، تثبیت ، تحکیم و تداوم یادگیری

رسمیت شناختن بازی به عنوان یکی از نیازهای اصلی کودک و یکی از روشهای موثّر یادگیری

فراهم سازی زمینه جهت انجام فعّالیتّهای گروهی

پرهیز از برگزاری آزمون های مکرّر تستی و مقایسه ای

پرهیز از ایجاد جوّ استرس و رقابت

پرهیز از رتبه بندی دانش آموزان