آموزش هنر (تربیت­ هنری) به عنوان یکی از کارکردهای اساسی و مهم نظام آموزشی مطرح است. اهمیت این کارکرد از آنجا ناشی می­ شود که هنر و تربیت هنری در ایجاد و بارورسازی زمینه­ های سازنده­ای مانند نوآوری و خلاقیت، رشد مهارت­های فکری و شناختی، پرورش و تعدیل عواطف و احساسات (تربیت عاطفی )، رشد اخلاقی و … تأثیر شگرف دارد.

دانش آموزان در دبستان نسیم بهار طبق طرح درسی که از قبل تدوین شده  آموزش های لازم را دیده  و آثارمتنوع هنری خود را  با راهنمایی و همراهی مربی هنر خلق نموده و سپس در پایان سال این آثار در نمایشگاه هنری دبستان نسیم بهار به  صورت عمومی به نمایش گذاشته خواهد شد .