امروزه اهمیت  شیوه ی تدریس معلم و نحوه ی ارائه ی مفاهیم و مطالب به فراگیران بر کسی پوشیده نیست . معلمی که با انجام کار گروهی در کلاس با ارائه ی روش پرسشگری ، روش حل مساله ، در گیر ساختن فراگیران با مسأله و دوری از شیوه ی کهنه ی سخنرانی در تدریس ، دانش آموزان را در امر فرایند یاد دهی یاد گیری مشارکت می دهد بدون شک به نتایج سودمند و رضایت بخشی دست می یابد .

دبستان فرهنگ نوین سعی دارد با  آشنایی هرچه بیشتر  آموزگاران  با روش های نوین تدریس و اجرای آن ها در کلاس درس ، تسلط به موضوعات هر درس و اهداف آن ،  اجرای روش های فعال تدریس ، بهره گیری از وسایل کمک آموزشی آماده یا دست سازه های معلم و دانش آموزان،

متنوع کردن کلاس درس و انجام فعالیت گروهی و تیمی ، محیطی پویا و فعال را برای دانش آموزان فراهم نماید تا دانش آموزان لذت یادگیری و فهم حل مسئله را در این محیط تجربه نمایند